Thành quả học viên

Vuive rất cảm ơn những đóng góp của các bạn học viên, những đánh giá tại đây sẽ là tài sản quý báu mà lớp sẽ vô cùng trân quý, là động lực thôi thúc Vuive phát triển và sáng tạo hơn mỗi ngày.

Overall 8.0

Overall 7.5

Overall 7.0

Overall 6.5

Overall 6.0