Unit 11 – Entertainment 1


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 1. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Josh

A
B
A
B

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A Josh, would you like to go out for dinner Thursday?
B Thursday? Oh, I’d love to, but I have to meet my sister for dinner.
A Oh, well, some other time, then.
B Sure

[/bg_collapse]