Unit 11 – Entertainment 4


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 4. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Olivia

A
B
A
B

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A Olivia, do you want to come over to my house for dinner Wednesday?
B Thanks, I’d love to. What time?
A Around 6:30.
B Okay. See you then

[/bg_collapse]