Unit 11 – Entertainment 5


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 5. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Adam

A
B
A

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A Hey Adam, let’s play tennis on Sunday afternoon.
B Sunday afternoon? I can’t. I’m going away for the weekend. Maybe some other time?
A Sure

[/bg_collapse]