Unit 11 – Entertainment 6


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 6. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Jen

A
B
A
B

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A Hey, Jen. I’m going shopping  Friday night. I need a new dress. Want to come?
B Friday night? Okay. I’m not doing anything special 
A Good. Let’s go after work.
B Fine.

[/bg_collapse]