Unit 17 – Hopes and Plans 4


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 4. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Matt

A
B
A
B

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A What are you going to do after you graduate, Matt?
B I’m going to be an actor. I’m moving to Hollywood next week!
A Do you have an acting job already?
B Oh, that’s going to be a surprise!

[/bg_collapse]