Unit 2 – Describing people 7

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Jenna

A

B

A

B

A

B

A

B