Unit 3 – Clothes 5

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Ann, Liz

A

B

A

B

A

B

A