Unit 4 – Routines 4

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Jake

A

B

A

B

A

B

A