Unit 6 – Jobs 4

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Rachel

A

B

A

B

A

B