Unit 6 – Jobs 5

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Martin

A

B

A

B

A

B