Unit 8 – Sports and exercise 6

Tên riêng trong bài: Nick

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

A

B

A

B

A

B

A

B