Students 2019

Reading figure:

  • 0.2 – trung bình
  • 0.4 – khá (*Để tham gia thi thật ít nhất phải đạt được mốc này)
  • 0.6 – giỏi