Unit 01 – Introductions and Names 1

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Emma, Justin, San Francisco, L.A

A

B

A

B

A

B

A

B