Unit 1 – Small talk 1.6


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

6. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Cairns, the Great Barrier Reef