Unit 2 – City Transportation 1.4

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

Tên riêng: First Avenue

 

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B