Unit 3 – Neighbors 2.2

Listening 3

4. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

Tên riêng: Cindy

A

B

A

B

A

B

A

B