Unit 4 – Apologies and Excuses 1.3

Listening 3

4. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

Tên riêng: Gina

A

B

A

B

A

B