Unit 4 – Celebrations 1.6

Listening 3

4. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

 

A

B

A

B

A