Unit 5 – Restaurants 2.2


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

6. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới