Unit 8 – Mishaps 3.3


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

6. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới