WR1 – Online shopping sales 4

The two pie charts show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.

3. Làm thân bài 1

Chia thân bài

Thân bài 1: electronics and appliances, food and beverages

2005

2005 - 2010

Thân bài 2: home furnishings, video games

2005

2005 - 2010

Nhìn biểu đồ phân tích

Mô tả 2005

Mô tả 2005 - 2010