WR1 – UK commuters 3

 

The graph shows the average number of UK commuters travelling each day by car, bus and train between 1970 and 2030.

2. Làm Overview (tổng quan)

 

Phân tích

Mô tả xu hướng

Mô tả số liệu nổi bật