WT1 – Cinema viewing figures 4

The table shows the cinema viewing figures for films by country, in millions.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

3. Thân bài 1

Chia thân bài

1. Action, romance

2. Comedy, honor

Khung

1- the viewing figure for (2) in (1)
2- the number of people in (1) watching (2)

Nhìn biểu đồ phân tích

action

romance