WT1 – Happy factors 3

 

The charts show the results of a survey about what people of different age groups say makes them most happy.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

 

2. Làm Overview

Bài này không có thời gian, ta chỉ nhận xét số liệu nổi bật

Phân tích

Mô tả số liệu nổi bật