WT1 – International tourism 3

 

The table shows statistics about the top five countries for international tourism in 2012 and 2013.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

2. Làm Overview

 

Phân tích

Mô tả số liệu nổi bật