WT1 – Science qualifications 1

 

The chart gives information about science qualifications held by people in two countries.

*Lưu ý: bài dạng này không có thời gian nên sẽ không có phần mô tả xu hướng tăng, giảm, dao động.

Đơn vị

Danh mục

Khung bài viết