WT1 – Travel reasons 3

 

The charts show the reasons why people travel to work by bicycle or by car.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

2. Làm Overview

 

Phân tích

Mô tả số liệu nổi bật