WT1 – Travel reasons and issues 3

 

The charts below show reasons for travel and the main issues for the travelling public in the US in 2009.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

2. Làm Overview

 

Phân tích

Mô tả số liệu nổi bật