WT1 – TV Shows 1

 

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

*Lưu ý: bài dạng này không có thời gian nên sẽ không có phần mô tả xu hướng tăng, giảm, dao động.

Đơn vị

Danh mục

Khung bài viết