WT1 – Airport’s passengers 3

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

2. Làm Overview

Nhận xét xu hướng

Có 4 xu hướng chính

tăng increase

rise

grow

increased

rose

grew

giảm decrease

fall

drop

decreased

fell

dropped

dao động fluctuate fluctuated
giữ nguyên remain stable remained stable

Khung

1- The figure for passengers using (1)

2- The number of travellers passing through (1)

Phân tích

Mô tả xu hướng

Mô tả số liệu nổi bật