WT1 – Airport’s passengers 6

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

5. Thân bài 3

Chia thân bài

1. 1995

2. 1995 - 1998

3. 1998 - 2000

Khung

1- The figure for passengers using (1)

2- The number of travellers passing through (1)

 

Nhìn biểu đồ phân tích

Mô tả