WT1 – Population Growth 3

The graph shows population figures for India and China since the year 2000 and predicted population growth up until 2050.

2. Làm Overview (tổng quan)

*Bài này có thời gian ở tương lai nên ta sẽ sử dụng: will/ be predicted to/ be expected to

Khung bài viết

1- The population figure for (1)
2- The number of people populating (1)

Phân tích

Mô tả xu hướng

Mô tả số liệu nổi bật