WT1 – Sales of mobile phone 3

 

The chart shows global sales of the top five mobile phone brands between 2009 and 2013.

 

2. Làm Overview (tổng quan)

Khung bài viết

Phân tích

Mô tả xu hướng

Mô tả số liệu nổi bật