WT1 – Science qualifications 3

 

The chart gives information about science qualifications held by people in two countries.

2. Làm Overview (tổng quan)

*Lưu ý: bài này không có thời gian nên ta sẽ không có xu hướng (tăng, giảm, dao động, giữ nguyên) mà thay vào đó là số liệu nổi bật.

Phân tích

Mô tả số liệu nổi bật