Paraphrasing

Mở bài

*Phần màu đỏ chúng ta sẽ ghi nhớ để áp dụng cho những bài cùng dạng câu hỏi.

Thân bài lợi ích

*Giờ là lúc chúng ta sẽ làm cho ý tưởng chi tiết và thuyết phục hơn.

*Trong câu có sử dụng tên riêng, chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ để giải thích cho tên riêng đó.

Thân bài bất lợi

Kết luận - tóm tắt ý tưởng

Tích lũy từ vựng