WT2 – Animals 4

 

Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals, and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Dân số tăng đã gây ra vấn đề gì?

Clarify

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vấn này không được quan tâm xử lý?

Idea 2

Vấn đề toàn cầu nào cần được quan tâm và dành nguồn lực để xử lí?

Clarify

Vấn đề này có thể dẫn đến viễn cảnh gì nếu không được quan tâm?