THE CASE AGAINST TICKLING: HOW LAUGHTER DOESN’T ALWAYS SIGNAL ENJOYMENT

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE CASE AGAINST TICKLING: HOW LAUGHTER DOESN’T ALWAYS SIGNAL ENJOYMENT

Tickling your children seems like an accepted way of having fun, but they may actually have conflicted feelings about being tickled – and ‘stop’ should mean ‘stop’.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI VIỆC CÙ LÉT: TIẾNG CƯỜI KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG BÁO HIỆU SỰ THÍCH THÚ

Việc cù lét con bạn có vẻ như là một cách vui đùa được chấp nhận, nhưng chúng thực sự có thể có cảm giác mâu thuẫn về việc bị cù lét – và ‘dừng lại’ có nghĩa là ‘dừng lại’.

Source

[/bg_collapse]