THINKING GREEN AND WHY THERE’S THERAPEUTIC VALUE IN GARDENING

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THINKING GREEN AND WHY THERE’S THERAPEUTIC VALUE IN GARDENING

Horticulture helps the mental health of everyone from prisoners to war veterans – and that also includes you.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

SUY NGHĨ XANH VÀ TẠI SAO CÓ GIÁ TRỊ TRỊ LIỆU TRONG VIỆC LÀM VƯỜN

Nghề làm vườn giúp sức khỏe tinh thần của tất cả mọi người từ tù nhân đến cựu chiến binh – và điều đó cũng bao gồm bạn.

Source

[/bg_collapse]