WHY MAKING PLANS HELPS MANAGE PANDEMIC STRESS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY MAKING PLANS HELPS MANAGE PANDEMIC STRESS

Covid-19 has turned all of our plans for 2020 upside down. But scheduling things is more important than ever in these strange times.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI SAO LẬP KẾ HOẠCH LẠI GIÚP KIỂM SOÁT CĂNG THẲNG TRONG ĐẠI DỊCH

Covid-19 đã đảo lộn tất cả kế hoạch của chúng ta cho năm 2020. Nhưng việc lên lịch các thứ lại quan trọng hơn bao giờ hết trong thời điểm kỳ lạ này.

Source

[/bg_collapse]