Unit 11 – Entertainment 3


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

 3. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Jack

A
B
A

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

A Hey, Jack, let’s go for the coffee shop after class on Monday.
B Oh, sorry. I have to go downtown. I have an appointment.
A Oh, okay.

[/bg_collapse]