Unit 4 – Routines 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Charlie

A