Unit 5 – Dates 4

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới
Tên riêng trong bài: Luke

A

B

A

B

A