Unit 2 – City Transportation 1.1

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

Tên riêng: City Cabs, Evergreen Street

A

B

A

B

A

B

A

B