Unit 2 – City Transportation 1.3

Listening 3

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới.

Tên riêng: Iowa Avenue

 

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A