WR1 – UK commuters 5

The graph shows the average number of UK commuters travelling each day by car, bus and train between 1970 and 2030.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

4. Thân bài 3

Chia thân bài

1. 1970

2. 1970 - 2010

3. 2010 - 2030

Khung

1- the figure for people commuting to work by (1)
2- the number of workers using (1) to commute

Nhìn biểu đồ phân tích

Mô tả 2010 - 2030
*Sử dụng tương lai để mô tả