WT1 – Cinema viewing figures 3

 

The table shows the cinema viewing figures for films by country, in millions.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

2. Làm Overview

 

Phân tích

Mô tả số liệu nổi bật