WT2 – Admiring famous people 4

 

Nowadays young people are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Nếu người trẻ hâm mộ những thần tượng không phải tấm gương tốt, họ có thể bị ảnh hưởng như thế nào?

Clarify

Cho ví dụ

Idea 2

Người trẻ quá hâm mộ thần tượng có khuynh hướng gì?

Clarify

Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người trẻ?