WT2 – Animals 2

 

Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals, and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Động vật hoang dã đang gặp vấn đề gì?

Clarify

Điều này ảnh hưởng đến hệ sinh thái như thế nào?

Idea 2

Động vật hoang dã có vai trò gì trong cuộc chiến chống dịch bệnh của con người con tương lai?

Clarify

Giải thích.