WT2 – Environment and Economy 4

 

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both view and give your opinion.

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Các quốc gia như Việt Nam đang phát triển kinh tế dựa trên hoạt động nào?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.

Idea 2

Có ngành công nghiệp nào buộc phải tác động đến tự nhiên để phát triển không?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.